Sunday, December 04, 2005

The Spectacle pressemelding desember 2005

Kjære venner,

Vi vil med dette meddele at trommeslager Kjetil Jenssen har valgt å slutte i The Spectacle. De gjenstående medlemmene vil nå sammen finne ut av fremtiden til bandet, med alle intensjoner om å fortsette.

Selv om det oppleves vemodig, håper vi slutten på noe bil begynnelsen på noe annet for alle parter. Det understrekes at det ikke finnes noen form for uvennskap mellom noen i bandet.

Vi håper at alle som The Spectacle har jobbet med og støttet seg til er interesserte i å bevare samarbeidet. Vi beklager denne noe upersonlige meldingen, og lover at mange vil bli kontaktet personlig.


Med vennlig hilsen,
The Spectacle.


Kjære alle venner,

I et band som gjennom sine tekster og sin musikk ønsker å oppmuntre og inspirere mennesker til å følge sine egne hjerter, befant jeg meg situasjonen der dette bandet ikke gikk den samme vei som mitt hjerte ville, ett veiskille der jeg først og fremst søker andre musikalske impulser enn de som eksisterer i det internasjonale punk-, hardcore- og aktivistmiljøet.

Dette veiskillet traff jeg for en tid tilbake, men risikoen ble for stor for at valget med å følge denne andre veien skulle forårsake uvennskap. Over tid kan et undertrykket hjerte skape ulemper for seg selv og sine omgivesler. Noen ganger må man ta den risikoen det kan innebære å være totalt oppriktig med de man er glad i eller har et samhold med. Det gikk for lang tid før jeg selv turte å møte denne risikoen.

Slutten og forlatelsen av noe, vil være starten på noe annet nytt til å inntre livet.

Med øynene mot horisonten,
Kjetil

Dear friends,

We hereby wish to inform you that drummer Kjetil Jenssen has decided to part ways with the rest of The Spectacle. The remaining members will now work out the future of the band together, with every intention of keeping it going.

Even though it is sad, we hope that the end of on thing will be the start of something else for all persons involved. We stress that there are no hard feelings between anybody in the band.

We hope that everybody that The Spectacle has worked with are still interested in doing so. We apologize for this somewhat impersonal message, and promise that many will be contacted personally.


Yours,
The Spectacle.


All dear friends,

Being in a band that through words and music wish to encourage and inspire human beings to follow their own hearts, I found my self in a situation where this band didn’t go in the same direction as my heart would, a crossroad where I first and foremost seek other musical impulses than the ones that exist within the international punk-, hardcore- and activist- community.

A while ago I hit this crossroad, but the risk that the choice of following this other path would break friendships felt too big. As time passes, a suppressed heart can cause inconveniencies for one self and the environment one lives in. Sometimes you have to take this risk it requires being totally sincere with the ones you love or have a relationship to. Time passed longer than it needed for me to take this risk.


The end and leaving of something from the past, is always the start of something new and different.

Yours, with eyes towards the horizon,
Kjetil


For mer informasjon sjekk disse linkene; #1 #2